Περιβάλλον
Η Gand Oil συμμετέχει στη Περιβαλλοντική Διαχείρηση
Περιβαλλοντική Διαχέιρηση
Η Gand Oil συμμετέχει ενεργά στην ορθή διαχείριση αποβλήτων και λιπαντικών μέσω συμβάσεων με:
- ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε.
- ΚΕΠΕΔ
- Εταιρείες διαχείρισης επικίνδυνων και μη αποβλήτων